Kontakt Stargard 91 578 68 78, Świnoujście 91 321 19 34, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Porady dotyczące składania wniosków

Nasi Klienci bardzo często mają problem nie tylko z kwestiami zdrowotnymi, ale także z załatwieniem formalności związanych z wnioskami o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, czy ze złożeniem wszystkich dokumentów. Zazwyczaj osoby, które muszą przede wszystkim zadbać o własne zdrowie, czują się przytłoczone i zrezygnowane nadmiarem procedur. W związku z tym, chcemy im to ułatwić i dać nasze wsparcie, udzielając najistotniejszych porad.

 

orteza na nodze

Czy posiadając ZNACZNY stopień niepełnosprawności mogę otrzymać większą ilość zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie niż dotychczas przewidywał limit?

TAK.

Z dniem 1 lipca 2018r, weszła w życie ustawa dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Nowe przepisy umożliwiają pacjentom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, dostęp do wyrobów medycznych w ilości zaspokajającej potrzeby pacjenta – w ilości większej niż wartość dotychczasowego limitu ilościowego.

Oznacza to, że pacjenci mają możliwość częstszego niż raz w miesiącu i większych ilościach zaopatrzenia w sprzęt pomocniczy oraz częstszego niż wynika to z obowiązującego rozporządzenia zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny. Za każdym razem o ilości potrzebnego sprzętu decyduje osoba wystawiająca zlecenie.

 

Jak wygląda procedura zaopatrzenia w środki medyczne na osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności?

krok 1 – PRZYCHODNIA – należy udać się po zlecenie do osoby uprawnionej (lekarz, pielęgniarka), która wypiszę odpowiednią liczbę sztuk wyrobu medycznego

krok 2 – NFZ – Ze zleceniem i orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub innym dokumentem potwierdzającym znaczny stopień niepełnosprawności) należy udać się do Oddziału Wojewódzkiego NFZ celem wyrobienia karty zaopatrzenia lub potwierdzenia zlecenia jednorazowego z kodem 47ZN (dla osób powyżej 16 r.ż) lub 47ZND (dla osób poniżej 16 r.ż.)

krok 3 – SKLEP MEDYCZNY MEDICA RONDO – Ze zleceniem i kartą zaopatrzenia z wpisanym kodem 47ZN / 47ZND zapraszamy do naszego sklepu Medica Rondo w Stargardzie w celu otrzymania zaoparzenia w pieluchomajtki, sprzęt stomijny, inny sprzęt pomocniczy czy ortopedyczny lub rehabilitacyjny

 

A jak to wyglada w praktyce?

Przedstawimy przykładowe wyliczenie dla pieluchomajtek oraz sprzętu stomijnego.

Jeżeli chodzi o pieluchomajtki sytuacja w uproszczeniu przedstawia się następująco: kupując 1-90 sztuk refundacja wynosi max. 63zł, przy zakupie 91-180 sztuk refundacja wynosi 126zł, przy zakupie 181-270 sztuk refundacja wynosi 189 zł, itp. Czyli przykładowo jeżeli pacjent zakupi 120 sztuk w cenie 2,50zł za sztukę normalnie zapłaciłby 216zł uzyskując refundację 84 zł. Po wejściu ustawy płaci 174 zł otrzymując 126 zł refundacji.

Jeżeli chodzi o sprzęt stomijny jeżeli pacjent ze znacznym stopniem niepełnosprawności potrzebuje zaopatrzenia stomijnego w podwójnej ilości np. dla zlecenia 3 miesięcznego (czyli 540szt) pacjent otrzyma limit w podwójnej wysokości 1800zł,

Szczegółowe informacje otrzymają Państwo bezpośrednio w naszym sklepie. Zapraszamy do kontaktu.

 

Jakie dokumenty potwierdzają znaczny stopień niepełnosprawności?

Dokumentami potwierdzającymi szczególne uprawnienia osób o ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI wynikające z ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. poz. 932) są:

 1. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez powiatowe/ miejskie  zespóły ds. orzekania o niepełnosprawności
 2. za równorzędne z ww. orzeczeniami uznaje się:
  • orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydane przed 1 stycznia 1998 r. przez Komisje Lekarskie ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia;
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika ZUS;
  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika ZUS;
  • orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, pod warunkiem uzyskania przez daną osobę prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, wydane przez KRUS przed 1 stycznia 1998 r.;
  • orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa wydane przez komisje lekarskie podległe MON lub MSWiA, przed 1 stycznia 1998 r., na podstawie odrębnych przepisów dotyczących niezdolności do służby
 3. wyroki sądowe Wyroki sądu pracy i ubezpieczeń społecznych wydane w postępowaniu odwoławczym od:
  • orzeczenia wydanego przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności
  • decyzji organu rentowego w sprawie ubezpieczeń społecznych stanowią podstawę do zaliczenia danej osoby do osób niepełnosprawnych
  Uwaga! W przypadku uzyskania wyroku sadowego, który w części modyfikuje orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dokumentami potwierdzającymi status osoby niepełnosprawnej są wyrok sądu oraz orzeczenie zespołu w części nie objętej rozstrzygnięciem sadu zawartym w wyroku.

  Ważne! W przypadku braku wewnętrznej spójności wyroku sądu pracy i ubezpieczeń społecznych i orzeczenia zespołu wojewódzkiego w części nie zaskarżonej zespoły wojewódzkie nie są uprawnione zarówno do zmiany orzeczenia w części niezaskarżonej, jak też zmiany wyroku sądu celem zapewnienia wewnętrznej spójności takiego rozstrzygnięcia. Zespoły wojewódzkie są związane rozstrzygnięciem zawartym w wyroku sądu.
 4. legitymacje Legitymacje wydane w różnym czasie, nie zawsze zawierają określenie będące podstawą do korzystania z omawianego uprawnienia, lub też będą zawierały, ale nie będzie możliwe ich odczytanie z uwagi na zakodowanie pod postacią QR kodu. Ważne jest, że stopień niepełnosprawności wpisuje się w legitymacji wyłącznie na wniosek osoby niepełnosprawnej. Do 31 sierpnia 2017 r. stopień niepełnosprawności wpisywany był z urzędu.
  Jeżeli osoby chcące korzystać z uprawnienia przysługującego osobom uznanym za niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności, będą okazywać się legitymacją osoby niepełnosprawnej, nie pozwalającymi jednoznacznie stwierdzić, że dotyczą znacznego stopnia niepełnosprawności, należy prosić o okazanie dokumentu źródłowego tj. orzeczenia. Należy też zwrócić uwagę na termin ważności legitymacji.

 

Co oznacza znaczny stopień niepełnosprawności?

Znaczny stopień niepełnosprawności dotyczy osób które są:

 • niezdolne do pracy i wymagające w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji
 • zdolne do pracy w warunkach pracy chronionej i wymagające, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji

Stopień niepełnosprawności orzeka się na czas określony lub na stałe. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje się osobie która ukończyła 16 rok życia. Osoba która nie ukończyła 16 roku życia jest zaliczana do osób niepełnosprawnych o ile spełnia kryteria ustawowe (nie określa sięwówczas stopnia niepełnosprawności)

 

Kto orzeka o niepełnosprawności?

 • powiatowe /miejskie zespoły do spraw orzekania o niepelnosprawności – jako pierwsza instancja

 • wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako druga instancja

 

Gdzie złożyć wniosek o wydanie orzeczenia?

Druk wniosku o wydanie orzeczenia pacjent otrzymuje w siedzibie właściwego miejscowo powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności Dla pacjenów z powiatu stargardzkiego Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności mieści się aktualnie w szpitalu SPW ZOZ wStargardzie przy ulicy Wojska Polskiego 27 – budynek „J” – wejście 41. Wnioski w wersji elektronicznej dostępne są na stronie Powiatu Stargardzkiego http://eboi.powiatstargardzki.pl/dokumenty/wydzial.dhtml

 

Kto może złożyć wniosek o wydanie orzeczenia?

 • pacjent
 • przedstawiciel ustawowy pacjenta
 • kierownik ośrodka pomocy społecznej za zgodą pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego

 

Jakie dokumenty należy dołączyć

 • dokumentację medyczną (karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentację medyczną z przebiegu leczenia ambulatoryjnego, wyniki dodatkowych badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne itp.);
 • zaświadczenie lekarskie (druk zaświadczenia można otrzymać w siedzibie właściwego miejscowo powiatowego zespołu lub pobrać z ich strony internetowej) – zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana – zaświadczenie takie ważne jest miesiąc od daty wydania i w tym czasie należy złożyć wniosek (dotyczy osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności);
 • inne dokumenty mające wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności.

 

Jaki jest termin rozpatrzenia wniosków

 • Wniosek powinien być rozpatrzony nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jego złożenia.
 • W przypadkach bardziej skomplikowanych spraw wniosek powinien być rozpatrzony nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty jego złożenia.
 • O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w wyżej wymienionych terminach powiatowy zespół obowiązany jest zawiadomić wnioskodawcę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Do terminów nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

W przypadku złożenia kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w okresie ważności posiadanego orzeczenia, termin załatwienia sprawy liczy się od dnia następującego po dniu upływu terminu ważności dotychczasowego orzeczenia. W takich przypadkach wniosek powinien być składany nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

Źródło:
www.niepelnosprawni.gov.pl
www.convatec.pl

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.